Z odpadu energie

Můžeme zajistit a provozovat velké, praktické a ziskové zařízení na výrobu energie z odpadu pomocí patentované technologie.
Tato technologie je založena na kontinuálním, frakcionovaném a rekombinantním tepelném zpracování. V hermeticky uzavřeném reaktoru, bez přívodu atmosférického kyslíku, v redukčním prostředí, nikoliv spalováním, ale pouze zvyšováním teploty (v rozmezí 500 až 800 °C) dochází k destrukci molekul a restrukturalizaci složitých prostorových struktur vysokých molekul a jejich frakcionaci.
Vysokou účinnost a efektivitu tohoto procesu zvyšuje multicyklická molekulární destrukce a částečná frakční destilace. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklické destrukce a restrukturalizace molekul. Multicyklická molekulární destrukce následovaná frakcionací se pozitivně projevuje na kvalitě plynné a kapalné frakce a zvyšuje jejich výtěžnost.

Depolymerizace poskytuje :
Výroba energie pomocí kogenerační jednotky až do 2 MW/h
Pevné zbytky – popel, lze použít jako přísady pro výrobu různých produktů v různých průmyslových odvětvích.

Do procesu likvidace lze přivádět různé odpady, kromě skla , kovů a toxických odpadů:
o tuhý komunální odpad, včetně plastů.
o kalová voda
o Biomasa, včetně zbytků dřeva, zbytků potravin a zemědělského a živočišného odpadu.
o Pneumatiky

Technologie
Díky své univerzálnosti a přizpůsobivosti je tato technologie schopna ekologicky a ekonomicky reagovat na různé požadavky našich zákazníků, pokud jde o požadovaný vstup a výstup. Vstupem mohou být různé druhy odpadních surovin (pneumatiky, plasty, dřevní štěpka, biomasa, kaly, kontaminovaná půda). Výstupem jsou pak kapalné frakce, pevné látky nebo elektřina.