Z odpadu energia


Môžeme poskytnúť a prevádzkovať hlavné, praktická a zisková zariadení “Z odpadu energia” pomocou patentovanej technológie zvanej “TRIP”.
Táto technológia je navrhnutá na základe kontinuálneho, frakcionovaného a rekombinantného tepelného spracovania. V hermeticky uzavretom reaktore, bez prísunu atmosférického kyslíka, v redukčnom prostredí nie spaľovaním, ale iba zvyšovaním teplôt (v rozmedzí 500 až 800 ° C) molekulárnej deštrukcie a reštrukturalizácia komplexných priestorových štruktúr vysokej molekulovej hmotnosti a ich frakcionácie koná sa.
Vysoká účinnosť a účinnosť tohto procesu je umocnená multicyklickou molekulárnej deštrukciou a čiastočnou frakčnou destiláciou. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklické deštrukcie a reštrukturalizácie molekúl. Multicyklická molekulárnej deštrukcie s následnou frakcionáciou sa pozitívne odráža v kvalite plynných a kvapalných frakcií a zvyšovanie ich výťažku.

Depolimerizace poskytuje tri (3) typy produktov:
Kvapalná frakcia – petrochemický produkt, výroba elektrickej energie s kogeneračnou jednotkou do 1MW / h
Plynné frakcie – plyn, výroba tepla, nevyhnutná pre technologický proces
Pevné zvyšky – popol, uhlík, môžu byť použité ako prísady pre výrobu rôznych produktov v rôznych priemyselných odvetviach. Vďaka vysokej výhrevnosti ho možno použiť aj ako palivo a vďaka vysokým hygroskopickým schopnostiam ako absorbér kvapalných nečistôt pri nehodách na zemi a vo vode.

Do procesu “TRIM” možno privádzať rôzne odpady, vrátane:
o MSW (komunálny tuhý odpad),
o Kanalizácia
o biomasa vrátane zvyškov dreva, zvyškov potravín a poľnohospodárskeho a živočíšneho odpadu
o Pneumatiky

Technológia
Vďaka svojej univerzálnosti a prispôsobivosti je technológia TRIP schopná ekologicky a ekonomicky reagovať na rôzne požiadavky našich zákazníkov s ohľadom na požadovaný vstup a výstup. Vstupom môžu byť rôzne druhy surovín z odpadov (pneumatiky, plasty, štiepky, biomasa, kaly, kontaminovaná pôda). Výstupom je potom kvapalná frakcie, uhlík a iné pevné látky alebo elektrina.